HG 937/2016: Ajutor de stat de pana la 5 milioane de lei pentru IMM-urile care fac o investitie initiala de minim un milion de euro

Beneficiari eligibili

IMM-uri: microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, organizate conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

Domenii de activitate eligibile

Sunt eligibile investitiile initiale in toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor mentionate la art.1, alin.2 din HG 937/ 2016, respectiv a celor prevazute in “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat” (anexa nr. 1 la H.G. 937/2016)

Eligibilitatea proiectelor

Investitiile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:

 • Sa fie considerate investitii initiale, astfel cum sunt definite la literele o) si p) din anexa nr.2 la HG 937/2016;
 • sa aiba o valoare totala de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro;
 • sa-si demonstreze eficienta economica si viabilitatea pe perioada implementarii investitiei si 3 ani de la data finalizarii acesteia conform planului de afaceri;
 • sa genereze contributii la dezvoltarea regionala, prin plata de taxe si impozite la bugetul consolidat al statului si la bugetele locale, pentru perioada implementarii investitiei si 3 ani de la data finalizarii acesteia;

Cheltuieli eligibile

Costurile (fara TVA), asociate investiției initiale, cu realizarea, respectiv achiziționarea de active corporale și necorporale:

 • constructii noi – respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de constructii (valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizarii constructiilor nu poate depasi standardul de cost, respectiv 1.650 lei/mp/Ad);
 • costuri legate de inchirierea constructiilor aferente investitiei initiale (valoarea maxima eligibila a chiriei nu poate depasi 22 lei/mp/luna);
 • costuri aferente achizitionarii de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalații de masurare, control si reglare (mijloace fixe cu o valoare minima de intrare de 2.500 lei, incadrate in subgrupele 2.1 si 2.2 conform „Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG 2139/2004”);
 • Costuri aferente achizitionarii de active necorporale (maximum 50% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului).

Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat si intensitatea finantarii nerambursabile

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile care poate fi acordata unui beneficiar in cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depasi 5 milioane lei.

937

Alte informații relevante

 • Asociatii sau actionarii care controleaza mai multe intreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat in cadrul prezentei scheme doar in numele uneia dintre acestea;
 • Evaluarea proiectelor se realizeaza in baza unei grile de evaluare iar punctajul minim care trebuie obtinut este de 150 puncte.
 • In termen de max. 45 zile de la semnarea Acordului pentru finantare beneficiarul trebuie sa faca dovada existentei cofinantarii investitiei;
 • Beneficiarul este obligat sa demareze investitia in maximum 6 luni de la data obtinerii Acordului pentru finantare;
 • Intr-un an calendaristic se pot depune maximum 2 cereri de plata.